Ochrana osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sú používané výlučne pre zabezpečenie čo najlepšej služby Mobilný asistent ELA a poskytnutia rýchlej pomoci.  Sú spracovávané v našom informačnom systéme v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013.

Súhlas so spracovaním osobných údajov v znení:

Spoločnosť Family Care s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava, IČO: 47 420 324, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 92236/B (ďalej len „Family Care s.r.o.“) ako prevádzkovateľ si aj týmto spôsobom v zmysle ust. §15 ods. 1 Zákona dovoľuje informovať svojich klientov (záujemcom o uzatvorenie zmluvy, objednávateľov, užívateľov) ako dotknuté osoby (ďalej len „Dotknutá osoba“) o nasledovných Zákonom stanovených skutočnostiach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov v jej informačných systémoch.

Podľa ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona je spoločnosť Family Care s. r.o.  oprávnená bez súhlasu Dotknutej osoby spracúvať osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s Dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť Dotknutej osoby. Bez súhlasu Dotknutej osoby je tiež možné spracúvanie osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. c) Zákona aj v prípade, ak je toto nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby a podľa ust. § 10 ods. 3 písm. g) Zákona aj v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov spoločnosti Family Care s.r.o.  alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa Zákona.

Ak majú byť osobné údaje spracované na iný účel, ako je uvedené vyššie, sú spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby a to podľa ust. § 11 Zákona.

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje spravidla na základe zmluvného záväzkového vzťahu medzi Dotknutou osobu a spoločnosťou Family Care s. r. o. a v súlade s Obchodnými podmienkami pre poskytovanie služby Mobilný asistent ELA (ďalej len „OP“), prípadne na základe súhlasu Dotknutej osoby alebo v Zákonom stanovených prípadoch, kedy sa súhlas Dotknutej osoby nevyžaduje.

V súlade s udeleným súhlasom spoločnosť Family Care s.r.o. spracúva osobné údaja počas celej doby trvania zmluvného vzťahu a aj po skončení zmluvného vzťahu po maximálnu dobu prípustnú právnymi predpismi. Osobné údaje spracúvané za účelom marketingu spoločnosť Family Care s.r.o. spracúva počas trvania zmluvného vzťahu a  5 rokov od jeho ukončenia; takto udelený súhlas môže Dotknutá osoba odvolať s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto súhlasu na adresu sídla spoločnosti Family Care s.r.o., ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.

V niektorých prípadoch využíva spoločnosť Family Care s.r.o. aj služby zmluvných partnerov (sprostredkovateľov). Ide napríklad o zabezpečenie tlačových služieb, poštovú prepravu, zabezpečenie telefonickej informačnej služby, likvidácia poistných udalostí alebo poskytovanie asistenčných služieb súvisiacich s poskytovaním služby Mobilný asistent ELA. V týchto prípadoch v súlade so Zákonom spoločnosť Family Care s.r.o. poveruje týchto zmluvných partnerov spracovaním osobných údajov  Dotknutých osôb  jej mene. Spoločnosť Family Care s.r.o. pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich odbornú technickú, organizačnú a personálnu spoľahlivosť a schopnosti zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa ust. § 19 ods. 1 Zákona a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy ošetrené aj pravidlá ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní.

Táto Informácia nadobúda účinnosť dňa 15.11.2013. O každej zmene tejto Informácie informuje spoločnosť Family Care okruh Dotknutých osôb v primeranej lehote pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch spoločnosti Family Care a na internetovej stránke www.family-care.sk.
 

sonna.com.ua